Rocafort 188, 5è-3a
08029 Barcelona
T.F. +34 93 436 73 28
codi@codistudio.com
www.codistudio.com

Treballem totes les escales i tots els sectors.
Especialitzats en unir arquitectura, enginyeria
i construcció, la nostra premisa és la correcta
relació entre execució, funcionalitat i disseny.

Trabajamos todas las escalas y todos los sectores.
Especializados en unir arquitectura, ingeniería y
construcción, nuestra premisa es la correcta relación
entre ejecución, funcionalidad y diseño.

We work in all sectors covering a wide range of projects.
We specialize in uniting architecture, engineering and
construction, our focus is aimed at attaining the right
relationship among implementation, functionality and design.

Pròximament...

Próximamente...

Coming soon...